Spread Your Love:

TSC First Paper -30

1.

सुर्यको विकिरण नाप्ने यन्त्रलाइ के भनिन्छ ?

2.

सूर्य ग्रहण लाग्दा सूर्यको कुन भागबाट ग्रहण शुरु हुन्छ ?