Spread Your Love:

TSC Free Exam Demo

1.

एक प्रकाश वर्ष भन्नाले कति दुरी बुझिन्छ ?

2.

सुर्य आकाशगंगाको तारापुञ्जिय केन्द्रबाट कति किलोमिटर टाढा रहेको छ ?