1 बस्तुगत प्रश्नोत्तर (२०७८ चैत्र २ -गोरखापत्र)
2 विषयगत प्रश्नोत्तर (२०७८ फागुन २५ - गोरखापत्र)
3 बस्तुगत प्रश्नोत्तर (२०७८ फागुन २५ -गोरखापत्र)
4 खरिदार विज्ञापन (०७८-०७९)
5 नेपाल विधुत प्राधिकरण,प्रशासकिय अधिकृत (तह-७) मा सोधिएका
6 प्रश्नपत्र (लुम्बिनी प्रदेश-५औ तह )
7 बिज्ञापन (नेपाल बैंक लिमिटेड)
8 बस्तुगत प्रश्नोत्तर (२०७८ फागुन १८ -गोरखापत्र)
9 विषयगत प्रश्नोत्तर (२०७८ फागुन १८ - गोरखापत्र)
10 विषयगत प्रश्नोत्तर (२०७८ फागुन ११ गोरखापत्र)
11 वस्तुगत प्रश्नोत्तर (२०७८ फागुन ११ गोरखापत्र)
12 ट्रम्पको सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ सार्वजनिक
13 विषयगत प्रश्नोत्तर (२०७८ फागुन ४ गोरखापत्र)
14 वस्तुगत प्रश्नोत्तर (२०७८ फागुन ४ गोरखापत्र)
15 विषयगत प्रश्नोत्तर (२०७८ माघ २६ गोरखापत्र)
16 वस्तुगत प्रश्नोत्तर (२०७८ माघ २६ गोरखापत्र)
17 वस्तुगत प्रश्न उत्तर (२०७८ माघ १९ गते - गोरखापत्र)
18 गोरखापत्र (२०७८ माघ १९ गते)मा छापिएको विषयगत प्रश्न उत्तर
19 गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश निजामती सेवा (चौथो तह)मा सोधिएका GK हरु....।।
20 २०७८-१०-५ गते गोरखापत्र (वस्तुगत प्रश्न)