द्धित्तीय पत्र अन्तर्गत १. नपालको भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था २. संवैधानिक व्यवस्था र सरकार ३. सार्वजनिक सेवा संचालन एवम् व्यवस्थापन लगायत रहेका छन ।
Syllabus :
सेवा सम्बन्धि
Syllabus :
Not found