द्धितीय पत्र (समसामायिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन)

नायब सुब्बा

द्धित्तीय पत्र अन्तर्गत १. नपालको भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था २. संवैधानिक व्यवस्था र सरकार ३. सार्वजनिक सेवा संचालन एवम् व्यवस्थापन लगायत रहेका छन ।

Syllabuses