Spread Your Love:

Nasu + Kharidar Set - 43

1.

नेपालको राष्ट्रिय झण्डामा तलका मध्ये कुन रङहरुको प्रयोग गरिएको छ?

2.

नेपालको संविधान को कुन धारामा नागरिकका कर्तव्यहरुको व्यवस्था गरिएको छ?