पूर्व योग्यता परीक्षा (Pre Test) -Banking

प्रथम पत्र

यस खण्डमा नेपाल राष्ट्र बैंक , नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, कृषि बिकास बैंक जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाका परीक्षामा सोध्न सकिने प्रश्नहरु समावेश रहनेछन् ।

Syllabuses