खरिदार वा सो सरह पदको दरखास्त पेश गर्ने अवधि थप गरिएको सूचना
दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति

(सिंगल दस्तुर)

दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति

(दोब्बर दस्तुर)

दरखास्त दस्तुर बुझाउने 

अन्तिम मिति

२०७९/१२/२१
 २०७९/१२/२८
 २०७९/१२/२९


Spread Your Love: